Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden www.biocontact.eu

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN DE WEBSITE WWW.BIOCONTACT.EU

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NAUWKEURIG DOOR VOORDAT U GEBRUIK MAAKT VAN BIOCONTACT.EU

 

Artikel 1 Inhoud en definities

1.1. Inhoud: Stichting Bio Park Terneuzen (verder te noemen Biopark Terneuzen)  beheert de website www.biocontact.eu, waarop aan internetgebruikers de mogelijkheid wordt geboden om biomassa (al dan niet te koop) aan te bieden of te vragen. De internetgebruiker treedt zelf in contact met de betreffende aanbieder of aanvrager.

1.2 Definities: In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis

gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

  • Biopark Terneuzen: beheerder van de website www.biocontact.eu ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20144897;
  • Adverteerder: een rechtspersoon of natuurlijk persoon die met Biopark Terneuzen een overeenkomst sluit tot het plaatsen van advertenties op de website Biocontact.eu;
  • Gebruiker: de internetgebruiker (adverteerder en bezoeker) die gebruik maakt van de diensten die op de website worden aangeboden;
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen de gebruiker van Biocontact.eu en Biopark Terneuzen. De gebruiker is bekend met de algemene voorwaarden van Biopark Terneuzen die vermeld staan op Biocontact.eu. De gebruiker gaat akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die worden aangeboden op Biocontact.eu en iedere overeenkomst tussen Biopark Terneuzen en de gebruiker waarop Biopark Terneuzen deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.3 Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn

overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht.

 

Artikel 3 Aansprakelijkheid

3.1. Biocontact.eu kan links bevatten naar andere websites dan in artikel 1.1 genoemd.

Biopark Terneuzen is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan.

3.2. De inlichtingen en diensten die op Biocontact.eu voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten. Biopark Terneuzen is niet aansprakelijk voor dergelijke onjuistheden en/of fouten.

3.3. Biopark Terneuzen streeft ernaar de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden.

3.4. Biopark Terneuzen zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Biopark Terneuzen kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn.

3.5. Biopark Terneuzen is niet aansprakelijk voor virussen of spam die de gebruiker heeft ontvangen doordat hij gebruik heeft gemaakt van Biocontact.eu.

3.6. Het gebruik van Biocontact.eu en transacties voortvloeiende uit het gebruik van Biocontact.eu zijn voor

rekening en risico van de gebruiker.

3.7 Biopark Terneuzen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik van Biocontact.eu.

3.8 Biocontact.eu brengt vraag en aanbod bij elkaar. Biopark Terneuzen is nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en gebruiker na gebruikmaking van de site Biocontact.eu.

3.9 Links op Biocontact.eu kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Biopark Terneuzen. Biopark Terneuzen biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie op websites die niet door Biopark Terneuzen worden onderhouden, de informatie waarnaar op Biocontact.eu wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar Biocontact.eu verwijzen.

 

Artikel 4 Geheimhouding

4.1. Biopark Terneuzen en de gebruiker zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

4.2 Het reageren op geadverteerde producten via de website geschiedt vrijblijvend en dient als een mogelijkheid voor adverteerder en gebruiker om tot elkaar te komen. Het uiteindelijk tot stand komen van een overeenkomst vindt plaats in direct contact tussen adverteerder en gebruiker. Biocontact.eu is daarbij op geen enkele wijze partij.

 

Artikel 5 Intellectuele eigendom

5.1. De teksten, foto’s, beelden, (data)banken, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op de website zijn

beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Biopark Terneuzen. Het voorgaande is niet van toepassing op de inhoud van de geplaatste advertentie.

 

Artikel 6 Adverteren

6.1. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Biocontact.eu dient de adverteerder een account aan te maken. Het account dient aangemaakt te worden via de website. De adverteerder dient alle informatie en gegevens die tijdens van het aanmaken het account worden gevraagd te verstrekken.

6.2 De adverteerder logt in met emailadres en wachtwoord. Deze inlogcode is strikt privé en vertrouwelijk en mag niet met anderen worden gedeeld. Biopark Terneuzen kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de klant toegepaste inlogcode. Biopark Terneuzen kan niet verantwoordelijk voor worden gesteld dat ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcode van de klant.

6.3. De adverteerder plaatst een advertentie door het online formulier in te vullen. Het formulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld. De adverteerder is gerechtigd tot het plaatsen van fotomateriaal van het aangebodene in de advertentie.

6.4. Door het plaatsen van een advertentie op de website komt een overeenkomst tot stand tussen de adverteerder en Biopark Terneuzen.

6.5 De adverteerder wordt telefonisch of via e-mail door de gebruiker van Biocontact.eu benadert. Op de site

Biocontact.eu is bieden op het aanbod niet mogelijk.

6.6 De informatie die door de adverteerder op Biocontact.eu wordt geplaatst dient rechtstreeks verband te houden met het genoemde in artikel 1.1. De adverteerder mag de website niet gebruiken als algemeen communicatiemiddel of om diensten en/of producten in het algemeen aan te prijzen tenzij dit schriftelijk overeengekomen is met Biopark Terneuzen.

6.7. Biopark Terneuzen is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens die zij van de adverteerder ontvangt. Biopark Terneuzen zal de gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

6.8. Biopark Terneuzen zal de door de adverteerder verstrekte gegevens controleren en zal bij twijfel inlichtingen inwinnen. Biopark Terneuzen behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen.

6.9. De adverteerder dient de advertentie in de juiste rubriek te plaatsen, de informatie in de advertentie actueel te houden en de advertentie te verwijderen indien nodig. Hiervoor ontvangt de adverteerder een herinneringsmail. Indien de adverteerder niet reageert op deze mail zal Biopark Terneuzen de advertentie verwijderen, dit om Biocontact.eu zo actueel mogelijk te houden.

6.10. De adverteerder is verplicht per omgaande voor te zorgen dat de advertentie wordt verwijderd of aangepast zodra een daarin aangeboden product niet langer beschikbaar is.

6.11. Indien de adverteerder te kort is geschoten in het nakomen van zijn verplichtingen, is Biopark Terneuzen gerechtigd zijn account te deactiveren, waardoor het voor de adverteerder niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de diensten van de website.

6.12. Biopark Terneuzen heeft het recht advertenties te weigeren of te verwijderen die niet voldoen aan het doel van Biocontact.eu , beschreven in artikel 1.1.

 

Artikel 7 Helpdesk

7.1 Biopark Terneuzen stelt aan adverteerders en gebruikers een Helpdesk  (tijdens kantooruren) ter beschikking, waar zij per e-mail terecht kunnen voor vragen over en problemen met de plaatsing van advertenties.

7.2 De Helpdesk beantwoordt de gestelde vragen naar vermogen en naar beste kunnen. Adviezen worden echter opgevolgd door eigen risico. Biopark Terneuzen is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van door de Helpdesk verstrekte adviezen.

 

Artikel 8 Betaling

8.1. Adverteerders en gebruikers van Biocontact.eu maken gratis gebruik van de website www.biocontact.eu

 

Artikel 9 Oneigenlijk gebruik van de website

9.1 De gebruiker zal in het bijzonder geen informatie met gebruikmaking van de website verspreiden die:

a. in strijd is met nationale en internationale wetgeving;

b. in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;

c. de rechten van derden schenden;

d. het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen;

e. schade kan toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van anderen.

9.2 Indien de gebruiker zich schuldig maakt aan het genoemde in lid 1 van dit artikel, dan is Biopark Terneuzen gerechtigd teksten van de gebruiker te verwijderen en het account van de gebruiker te deactiveren. De adverteerder heeft in dat geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

9.3 Klachten over een advertentie, een adverteerder of de website in het algemeen kunnen uitsluitend elektronisch worden ingediend via het contactformulier op de website. Klachten die op andere wijze worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

 

Artikel 10 Privacy en gebruik van persoonsgegevens

10.1 Gebruiker stemt in met en geeft toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens ten einde de overeenkomst met biocontact.eu uit te kunnen voeren.

10.2 Biocontact.eu draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

10.3. Het is de gebruiker van Biocontact.eu alleen toegestaan gebruik te maken van via de website verkregen

(persoons)gegevens met het oog op het sluiten van een mogelijke overeenkomst met betrekking tot de vraag of het aanbod in de advertentie. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder:

a. het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s), waarvan de inhoud van algemene dan wel commerciële aard is;

b. het verzamelen van e-mailadressen

 

Artikel 11 Slotbepaling

11.1. Deze algemene voorwaarden kunnen eenzijdig door Biopark Terneuzen worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op Biocontact.eu. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn direct van toepassing.

11.2. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.3. Nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal geen effect hebben op de verbindendheid van de overige bepalingen.